کاردانو بهبود چشم گیر عملکرد کیف پول ADA را گزارش می دهد