توقف معاملات با روسیه درخواستی از طرف اوکراینی ها به تتر